چگونه رابطه خود با همسرمان را تقویت کنیم؟

چگونه رابطه خود با همسرمان را تقویت کنیم؟ برای اینکه رابطه عاشقانه و مستحکمی با همسر یا پارتنر خود داشته باشیم باید بتوانیم شراکت و همپایی متقابلی ایجاد کنیم . شراکت و همپایی به معنی ایجاد تعادل در ارتباط و سهیم شدن روحی و حسی با همسر می باشد.   هر یک از ما برای … ادامه خواندن چگونه رابطه خود با همسرمان را تقویت کنیم؟